แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ให้นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง ม.4/1 พ – ม.4/4) เข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง Wiang Sa My Homeland โดยใช้รหัสประจำตัวของนักเรียนเป็น User ID และ เลข 1234 เป็น รหัสผ่าน นะครับ

โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้นะครับ

pre-test

Advertisements

2 thoughts on “แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

 1. นักเรียนที่ยังไม่ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้แก่
  1. นายคมกริช นันทะ
  2. นายพิสิษฐ์ ใจเย็น
  3. นายวัชราวุฒน์ มณฑา
  4. นางสาวธารกมล แว่นสุขศรี
  5. นางสาวปิยะรัตน์ ศรีเพ็ชร
  ขอให้นักเรียนเข้าไปสอบด้วยนะครับ

 2. สรุปผลการสอบวัดผลก่อนเรียน (Pre-Test)
  Number User Name Score Passing Status
  2 ธรรมรัตน์ แสงเพชร 49 Fail
  3 บุญญาธร มณียศ 41 Fail
  4 พงศกร พรมพิไชย 50 Pass
  5 วรากร บุญนัก 65 Pass
  7 สิทธิโชค อุตสาห์ 48 Fail
  8 สุรวิชญ์ สุริยะวงศ์ 33 Fail
  9 อัคคเดช อะทะยศ 59 Pass
  11 กมลพร หนักแ้ก้ว 41 Fail
  12 ชฎาภรณ์ ใจจันทร์ 76 Pass
  13 ธัญชนก ชุมนัน 69 Pass
  14 ทักษพร เทพจันตา 74 Pass
  16 ปรียาภรณ์ พุทธิแจ่ม 67 Pass
  17 พิมพกานต์ คำเฟือย 49 Fail
  18 พูนทรัพย์ มักสิก 46 Fail
  19 มินตรา วิระขันคำ 73 Pass
  20 สิราวรรณ ขันทะ 48 Fail
  21 สุตาภัทร วงค์กองแก้ว 29 Fail
  22 เสาวลักษณ์ กันใจแก้ว 62 Pass
  23 อัญญาภรณ์ สุคำหล้า 45 Fail
  24 นางสาวอินทิรา อินน้อย 79 Pass
  25 ชนากานต์ วิละขันคำ 36 Fail
  26 ณัฐนิชา จันหอมไกล 68 Pass
  27 ธารกมล แว่นสุขศรี 65 Pass
  28 พิทยารัตน์ เฟื่องฟู 62 Pass
  29 อมรรัตน์ ทิพย์ศักดิ์ 38 Fail
  30 กัญญารัตน์ ป้องตัน 32 Fail

การแสดงความเห็นถูกปิด