แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ให้ นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้อง ม.4/1 พ – ม.4/4)
เข้าไปทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เรื่อง Wiang Sa My Homeland
โดยใช้รหัสประจำตัวของนักเรียนเป็น User ID และ เลข 1234 เป็น รหัสผ่าน
ส่วนบุคคลทั่วไป User ID = 15200 Password = 1234 นะครับ

post-test

โฆษณา

รายงานผลการศึกษาวิจัย